Disclaimer

AcademyNL en degenen die aan de samenstelling van deze website hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze website. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvolledigheden in deze website voorkomen.

AcademyNL sluit mede ten behoeve van al degenen die aan deze website hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website en de daarin opgenomen gegevens.

Restricties op het gebruik van gegevens is beschreven in de Copyright.

Meent u een fout te hebben gezien op onze website, gelieve ons daarvan te berichten via ons Contactformulier.